Privacy Policy

Sabine Smulders heeft haar werkzaamheden als mediator tijdelijk neergelegd.

Privacyverklaring: Ingrid van Wezel en Sabine Smulders

Informatie over de manier waarop wij met uw privacygevoelige gegevens omgaan:

Wij, de verwerkingsverantwoordelijken zijn: Ingrid van Wezel, Johannes van der Waalsstraat 39, 1098 PE Amsterdam, telefoon 0655326539, ivanwezel@chello.nl en Sabine Smulders, Pedro de Medinalaan 132, 1086XR Amsterdam, telefoon 0639300265, sabinesmulders@xs4all.nl.

Als mediators hebben wij omdat wij veel met elkaar samen werken een gezamenlijke privacy verklaring opgesteld. Om met en voor u te kunnen werken hebben wij privacy gevoelige gegevens van u nodig.

Voor u werken kan zijn:  Het opstellen van een aanvraag voor een toevoeging, een mediationovereenkomst en een vaststellingsovereenkomst, maar ook het sturen van een factuur. In het geval van het verbreken van een relatie een (echt)scheidingsconvenant en eventueel een ouderschapsplan, een draagkrachtberekening voor partner- of kinderalimentatie en het opstellen van een verdeling van het huwelijksvermogen. In het geval van een werk-gerelateerde zaak de van toepassing zijnde informatie of in het geval van een strafzaak mogelijk de betreffende aangifte(s). Voor al die activiteiten hebben wij gegevens nodig die we aan u vragen, en/of die we van de Rechter of het OM krijgen. De grondslagen zijn dan dat u ons toestemming geeft, dat we samen de mediationovereenkomst willen uitvoeren. In het geval  dat de Raad voor Rechtsbijstand en de Rechtbank uw BSN nodig hebben wij ook uw toestemming nodig om deze te verwerken. Zonder die gegevens kunnen wij niet voor u werken; we zullen dan in de meeste gevallen ons werk voor u stopzetten.

Voor het uitvoeren van de mediationovereenkomst en het bereiken van de daarin opgenomen doelen hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig. De gegevens die we van u krijgen worden alleen verstrekt aan anderen binnen het kader van ons werk, dus aan de Raad voor Rechtsbijstand, de Rechtbank en de advocaat die een verzoek indient bij de rechtbank, of aan de wederpartij in een vaststellingsovereenkomst. Dat gebeurt altijd pas als er volledige instemming met u is, daar tekent u dan voor. Daarnaast werken we met bepaalde berekeningen (alimentatie) met software  in een beveiligde omgeving die daarbij als verwerker optreedt van uw gegevens. Met de leverancier daarvan hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten, zodat zij even zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Uw gegevens zijn veilig bij ons, ze worden niet met anderen dan hierboven gedeeld. We bewaren ze zolang de mediation loopt. Daarna worden ze in een archief opgeslagen om te voldoen aan de eisen van onze beroepsgroep. De bewaartermijn wordt gerelateerd aan de wettelijke bewaartermijnen, daarna worden al uw gegevens door ons gewist. In de bewaar-periode kunt u bij ons terecht met vragen. Ook kan u opvragen welke gegevens wij hebben.

Wij maken voor ons werk soms gebruik van gegevens uit andere bronnen. Als hier sprake van is  wordt dit altijd met u besproken.

Wij werken niet op andere manieren met uw gegevens. Ze worden door ons niet gecombineerd voor profiling, of automatische besluitvorming, en worden ook niet gekoppeld aan andere databases.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact met ons op*.

De volgende maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

  • Gegevens die u aan ons toevertrouwt worden, dus niet in de cloud bewaard.
  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • Onze websites maken gebruik van Google Analytics. Hiervoor wordt een cookie geplaatst op de computer van onze bezoekers. Deze cookies worden gebruikt om het bezoek aan onze websites te meten. Dit gebeurt anoniem en er worden geen gegevens gedeeld met derden. Met Google hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Mediationdossier Indien u een opdracht aan  Sabine Smulders/MediationMoves en/of aan Ingrid van Wezel verstrekt, verwerken Sabine Smulders/MediationMoves en/of Ingrid van Wezel persoonsgegevens die u en de andere partij(en) of betrokkenen in uw zaak aan Sabine Smulders/ MediationMoves en/of Ingrid van Wezel verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van de mediation kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

Trainingsdoeleinden Wanneer U zich bij ons inschrijft voor een training of wanneer wij een training in-house bij u verzorgen verwerken wij uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de training.

Facturering Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die Sabine Smulders/ MediationMoves en/of Ingrid van Wezel verricht(en). Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Contact Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt (bijvoorbeeld naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

Ten slotte: *Mocht u ondanks onze uitleg of oplossing denken dat wij niet juist met uw privacygevoelige gegevens omgaan, laat het ons weten zodat wij kunnen kijken hoe wij het probleem kunnen oplossen. Mocht u daarna nog steeds ontevreden zijn dan kunt u daarover een klacht indienen bij de toezichthouder, www. AutoriteitPersoonsgegevens.nl.